Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst aangaat met ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Kinderyoga Academie B.V.

Helen Purperhart
Operetteweg 92
1323 VC Almere

T 036-5465522

info@kinderyoga.nl | www.kinderyoga.nl
Kvk: 88115704
BTW: NL821126507B01
Iban: NL56 INGB 0004 2501 34

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de consument de voorwaarden lezen op de website van de ondernemer. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk worden toegezonden via e-mail.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

- De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

- De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

- De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

- Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. De ondernemer heeft het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst voor het consult, de opleiding, cursus, workshop of lezing te ontbinden of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de consument recht heeft op terugbetaling van het aan het Gian Instituut betaalde bedrag.

 

Artikel 6 – Annuleren 

Op geen van onze diensten is het herroepingsrecht van toepassing daar zij zich allen binnen de uitzonderingen bevinden. Doch kennen we enkele richtlijnen met betrekken tot annuleren van opleidingen en lessen.

Opleiding live

1. Indien er sprake is van een live opleiding geldt, de volgende annuleringsregeling:
- Als je annuleert tot 14 dagen voor de start van een opleiding ontvang je 80% van je betaling retour. Bij annulering hierna vindt er geen teruggave van je betaling plaats. 

- Als een opleiding niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers of andere omstandigheden word je betaling teruggestort. Dit wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang bekend gemaakt.             

- Bij annulering van een (gemiste)lesdag door ziekte of andere omstandigheden is teruggave van cursusgeld niet mogelijk. Indien er plek is, is het mogelijk om de cursus over te zetten naar een volgende cursus.

- Bij ziekte en/of uitval van een docent  zal de ondernemer indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. De ondernemer zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent/coach heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of uitval van een docent liggen bij de ondernemer. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.


Opleiding online
2. Na inschrijving en betaling is het niet meer mogelijk om de online opleiding te annuleren. Door bestelling en betaling van de online cursus krijgt klant direct toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er daar uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.  Onbeperkt toegang is altijd minimaal 2 jaar na aankoop en kan eventueel verlengt worden als je langer de tijd nodig hebt om je opleiding of cursus af te ronden.


Artikel 7 – Prijzen en betalingen

1. De prijzen voor opleidingen die vermeld staan op de pagina's  van de Kinderyoga Academie  zijn BTW-vrijgesteld vanwege registratie in het CRKBO register

2. De door de consument verschuldigde bedragen voor opleidingen dienen bij inschrijving via de website direct volledig te worden voldaan via Ideal, incasso of creditcard. 

3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door de ondernemer via een schriftelijke betalingsherinnering hier op gewezen.  Na het uitblijven van de betaling binnen een termijn van 7 dagen behoudt de ondernemer het recht om deelname van de consument op te schorten.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

3. Als plaats van levering, data en tijdsduur van diensten geldt hetgeen is vermeld op de website van 

d De ondernemer of zoals vermeld in de informatie die consument ontvangt.

 

Artikel 9– Overdraagbaarheid

1. Het is consument niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer, de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.

Artikel 10 – Verantwoordelijkheid

1. Onder alle omstandigheden is de consument zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij met de ontvangen informatie tijdens een opleiding omgaat. De ondernemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor de keuzes en acties van de consument naar aanleiding van de door de ondernemer geleverde diensten en/of producten.

2. Ondernemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en weten verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ondernemer mag worden verwacht. Voor elke door ondernemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Ondernemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

3. Indien een fout gemaakt wordt doordat de consument de ondernemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is ondernemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

4. Indien de ondernemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk, indien en voor zover haar grove opzet dan wel roekeloosheid kan worden verweten.

5. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van ondernemer te allen tijde beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht geldt.

6. Consument vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken die derden ten opzichte van ondernemer pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door ondernemer van de opdracht.

7. Een opleiding of alle andere sessievormen kunnen nooit gezien worden als vervanging van de reguliere geneeskunde op zowel fysiek als psychisch vlak.


Artikel 11 – Eigen verantwoordelijkheid contra indicaties

We benoemen de contra indicaties wat betreft de energie transmissies tijdens cursusdagen. Bij ernstige hartklachten, epilepsie, ernstige psychische klachten en zwangerschap vanaf het 3e semester wordt geadviseerd om niet deel te nemen aan een energie transmisse. Indien je wel deelneemt is dat op eigen verantwoordelijkheid. Door deel te nemen aan de sessie, bevestig je dat je in goede gezondheid verkeert en in de fysieke en mentale conditie bent om deel te nemen. Je gaat er hierbij mee akkoord onherroepelijk afstand te doen van alle claims die je nu of in de toekomst tegen Helen Purperhart.

 Artikel 12 – Klachtenregeling

1. De ondernemer doet er alles aan om opleidingen en lessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een klacht, meldt dat dan per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Helen Purperhart  is aangesloten bij de Vereniging voor Yogadocenten Nederland. Mocht het nodig zijn dat er een klachtenprocedure moet worden opgestart dan kun je terecht bij de vereniging (www.vyn.nu). De klachtenadviescommissie behandelt klachten en toetst ze aan de beroepscode. Zij past hoor en wederhoor toe en adviseert het bestuur over de afhandeling van de klacht. Contact met de klachtenadviescommissie gaat via het secretariaat van de Vereniging. Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, dan is het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam of Almere voor beide partijen bindend.  

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 13 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien consument woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De rechter in de vestigingsplaats van consument is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Artikel 14 – Wijzigen Algemene Voorwaarden 

De ondernemer is te allen tijden bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

 

Artikel 15 Persoonsgegevens

De Kinderyoga academie verwerkt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in de privacy-statement van de Kinderyoga Academie. Je hebt via de app van de kinderyoga academie de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens aan te passen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct aanpassen van uw persoonlijke gegevens berust te allen tijde bij de cursist. De Kinderyoga Academie draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit het niet tijdig aanpassen van persoonlijke gegevens.


Artikel 16 – Kinderyoga Shop

Na ontvangst van je betaling word je bestelling in onze webshop verzonden. Bij bestellingen die worden verzonden dien je rekening te houden met een levertijd van 1-2 werkdagen. Indien een artikel niet op voorraad is de levertijd uiterlijk 7 dagen, ook verzending naar België duurt ongeveer 7 dagen. De bezorgvoorwaarde van  PostNL of DPD zijn van toepassing. Digitale producten worden direct verzonden. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijg je direct toegang tot zijn aankoop. Je stemt daar uitdrukkelijk mee in dat je hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

LET OP: producten worden aan de deur geleverd. Bij afwezigheid kunnen de producten opgehaald worden bij een afhaalpunt. Wordt het niet binnen de aangegeven termijn opgehaald dan wordt het retour gestuurd naar de kinderyoga shop. Indien het product opnieuw wordt verzonden zijn de verzendkosten voor de ontvanger. Deze dienen dan opnieuw te worden betaald.

Copyright © 2020 Helen Purperhart