Beroepscode

Om het keurmerk van de Kinderyoga Academie te mogen blijven voeren dienen geregistreerde kinderyogadocenten en kindercoachen zich naast de tweejaarlijkse nascholingsplicht te houden aan de beroepscode:

Een (kinder)yogadocent en kindercoach:
• staat open voor anderen, wijdt zich aan anderen vanuit de wetenschap dat alles en iedereen met elkaar is verbonden.
• koestert haar eigen innerlijk kind en werkt spelenderwijs vanuit een holistische en intuïtieve benadering met als doel authenticiteit, fantasie, creativiteit, zelfbewustzijn, lichaamsbesef, zelfvertrouwen en innerlijke harmonie bij haar cliënt te vergroten;
• treedt met respect haar cliënt tegemoet door diens maatschappelijke, culturele en religieuze opvattingen te respecteren;
• respecteert de eigen beleving, mogelijkheden en grenzen van haar cliënten;
• neemt de grenzen van haar eigen deskundigheid in acht. Zij dient na te laten als autoriteit op te treden in zaken die niet tot haar deskundigheid behoren, maar door te verwijzen naar een andere deskundige, zoals een psycholoog of een arts;
• mag in de uitoefening van haar beroep geen misbruik maken van een overwicht dat uit de positie als docent of coach voortvloeit;
• dwingt in geen geval een cliënt om een bepaalde oefening uit te voeren. Cliënten zijn vrij om een oefening niet uit te voeren of eerder te beëindigen, zonder daarover enige verklaring af te leggen;
• is zich bewust van haar professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van haar cliënten;
• past geen praktijken toe die lichamelijke en/of geestelijke schade kunnen berokkenen;
•dient bij het kennisnemen van vertrouwelijke feiten van haar cliënt de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. Indien zij het in het belang van de cliënt nodig acht of wanneer zij zich wettelijk verplicht ziet anderen van deze feiten in kennis te stellen, dient zij dit vooraf aan de cliënt te melden.
• doet het niet voorkomen alsof haar benadering de enig juiste is;
• is zich bewust van haar eigen grenzen, zowel persoonlijke als professionele.
• is bereid te kijken naar eigen pijn en blokkades en heeft aandacht voor de eigen persoonlijke ontwikkeling, waardoor zij er tijdens het werken optimaal voor haar cliënt kan zijn;
• is zelf verantwoordelijk voor de keuzen die zij maakt tijdens het coachen of lesgeven, en is in persoon aanspreekbaar op haar gedrag;
• weet dat tijdens het coachen en lesgeven de doelen, middelen en keuzen van de cliënt prioriteit hebben boven die van de coach of docent;
• houdt haar deskundigheid in stand door minstens eenmaal per 2 jaar nascholing (1 of 2 dagen) te volgen.

Specifieke voorwaarden

Een kindercoach:
• werkt doelgericht, oplossingsgericht en kortdurend.
• draagt zorg voor een regelmatige evaluatie van de voortgang en effectiviteit van het coachingstraject.
• betrekt ouders ten alle tijden bij de hulpverlening aan hun kind en legt verantwoordelijkheid aan hen af.
• is voor alle betrokken partijen transparant in haar werkwijze.
• richt een dossier in voor iedere cliënt waarin een overzichtelijke verslaglegging van het coachingstraject wordt bewaard, en geeft haar cliënt desgevraagd inzage in het eigen dossier.
• geeft geen medisch advies en/of schrijft geen medicatie voor.
• voert gezien de privacywet uitsluitend overleg met derden na uitdrukkelijk toestemming van de ouder(s),
• gaat uit van de kwaliteiten en talenten van de cliënt en bekrachtigt deze door ze te activeren en stimuleren bij de cliënt.
• handelt speels en denkt vanuit het perspectief en belevingswereld van het kind;
• gebruikt taal en beelden die kinderen begrijpen;
• creëert een gezellige en veilige sfeer en observeert zonder oordeel;
• is alert op de signalen van het kind en speelt in op wat er bij de kinderen leeft;
• werkt samen met de ouders vanuit de overtuiging dat zij hun kind het beste kunnen steunen en hier de verantwoordelijkheid voor nemen of hebben;
• is zich bewust van individuele verschillen en stemt af op de individuele behoeften van het kind/gezin;
• neemt dat wat het kind aandraagt serieus en speelt er op in;
• luistert en kijkt respectvol naar dat wat er is, benoemt dit voor het kind en de ouders en speelt daar op in;
• staat open voor wat er gebeurt en werkt zowel intuïtief als planmatig;
• is meer gericht op achterliggende gevoelens dan het (probleem)gedrag en werkt hierdoor op een diepere laag, dan dat wat direct waarneembaar is;
• is stimulerend door zelf voor te doen wat je met het kind en ouders wil bereiken (rolmodel).

Een (kinder)yogadocent:
• is een doorgeefluik van een al lang bestaande traditie, zij is zelf geen autoriteit, maar deelt haar kennis, geeft het door, en zal zelf ook altijd leerling blijven;
• wijst een cliënt op zijn eigen verantwoordelijkheid t.a.v. de belasting en de intensiteit bij het uitvoeren van de oefeningen;
• stelt in geval van blessures of ziekte bij een kind ouders ten alle tijden hiervan op de hoogte.
• voert geen houdingen/oefeningen uit, waarvan de gevolgen niet of onvoldoende kunnen worden overzien.;
• geeft geen gespecialiseerde yoga indien zij daartoe niet is opgeleid;
• stelt zich op de hoogte van de gezondheidstoestand van de cliënt.
• bespreekt indien het van belang is voor het beoefenen van (kinder)yoga, met de cliënt of het advies van een medicus gewenst is;
• maakt de voorwaarden waaronder de yogalessen worden gegeven van te voren aan de cliënten duidelijk;
• bejegent andere (kinder)yogadocenten met respect en collegialiteit.

Klachten & geschillen
Wij doen er alles aan om de kwaliteit van geregistreerde coaches en docenten te verbeteren. Toch kan het gebeuren dat een cliënt niet tevreden is over een docent of coach. Helen Purperhart is voor de Kinderyoga Academie het aanspreekpunt voor klachten over geregistreerde docenten en coaches die zich niet aan de door ons opgestelde beroepscode houden. Klachten kunnen per mail worden gedeponeerd bij de Kinderyoga Academie. Bekijk de klachtenprocedure van voor het indienen van een klacht of opmerking.

Copyright © 2020 Helen Purperhart